Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fotoshoot JULIA Fotografie 2019

Annulering

  • Bij annulering/verplaatsing minder dan 24 uur van tevoren wordt het gehele tarief in rekening gebracht.

Betaling

  • Op de dag van de fotoshoot dient het bedrag voor de fotoshoot contant of via internetbankieren betaald te zijn.
  • De klant dient de factuur zelf te controleren op onjuistheden.
  • Betaling voor nabestellingen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Promotie

  • De fotograaf houdt zich het uitdrukkelijke recht voor fotografisch werk voor eigen promotie te gebruiken, hieronder valt het plaatsen van de foto’s op website, weblog of Facebookpagina. Bezwaar tegen fotogebruik dient u vooraf expliciet per e- mail aan te geven.

Naamsvermelding

  • De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk vermeld te worden.
  • De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden. Ook zijn publicaties in tijdschriften/kranten niet toegestaan.

Auteursrecht

  • Het auteursrecht op de fotografische werken ligt bij de fotograaf. Voor publicatie in welke vorm dan ook is toestemming nodig van de fotograaf en is er de plicht tot naamsvermelding.

Aansprakelijkheid fotograaf

  • De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekerde feitelijk uitgekeerde somma.

Klachten

  • Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal de fotograaf deze binnen redelijke termijn oplossen.

All rights reserved 2000-2019